MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

“Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm”

Là văn bản yêu cầu bảo hiểm theo mẫu của Công ty bảo hiểm, trong đó ghi các nội dung đề nghị tham gia bảo hiểm và thông tin do Bên Mua Bảo Hiểm tham gia bảo hiểm và Người Được Bảo Hiểm cung cấp để Công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro, làm căn cứ chấp nhận bảo hiểm hoặc từ chối bảo hiểm. Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm do Bên Mua Bảo Hiểm và Người Được Bảo Hiểm (hoặc người đại diện theo pháp luật của Người Được Bảo Hiểm) kê khai, ký tên và cung cấp cho Công ty bảo hiểm.

     

“Bên Mua Bảo Hiểm” 

Là tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hoặc trong nước có từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người trực tiếp kê khai, ký tên trên Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

     

“Người Được Bảo Hiểm”

Là cá nhân được Công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

    

“Người Thụ Hưởng”

Là cá nhân hoặc tổ chức được Bên Mua Bảo Hiểm chỉ định (với sự đồng ý của Người Được Bảo Hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của Người Được Bảo Hiểm) nhận quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

    

“Tuổi” của Người Được Bảo Hiểm

Là tuổi tính theo ngày sinh nhật gần nhất trước Ngày Hiệu Lực Hợp đồng bảo hiểm hoặc Ngày kỷ niệm hợp đồng trong các năm Hợp đồng tiếp theo.

    

“Ngày Hiệu Lực”

Là ngày Bên Mua Bảo Hiểm hoàn thành hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng đầy đủ Phí Bảo Hiểm tạm tính nếu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được Công ty bảo hiểm chấp nhận và Người Được Bảo Hiểm còn sống tại thời điểm Công ty chấp nhận bảo hiểm. Ngày Hiệu Lực được ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

    

“Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm”

Là ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

   

“Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng”

Là ngày kỷ niệm tương ứng hàng năm của Ngày Hiệu Lực hoặc ngày cuối cùng của cùng tháng tương ứng trong suốt thời hạn hợp đồng nếu trong tháng không có ngày kỷ niệm đó.

   

“Ngày Đáo Hạn”

Là ngày cuối cùng của thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm được ghi nhận trên Giấy chứng nhận bảo hiểm nếu hợp đồng còn hiệu lực đến thời điểm đó.

   

“Ngày Đến Hạn Đóng Phí Bảo Hiểm”

Là ngày mà Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng Phí Bảo Hiểm định kỳ cho Công ty bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm hoặc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

   

“Thời Hạn Hợp Đồng”

Là khoảng thời gian được tính từ Ngày Hiệu Lực đến Ngày Đáo Hạn.

   

“Năm Hợp Đồng”

Là khoảng thời gian 01 (một) năm dương lịch kể từ Ngày Hiệu Lực hoặc từ Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng.

   

“Thời Hạn Đóng Phí”

Là khoảng thời gian mà Bên Mua Bảo Hiểm đóng Phí Bảo Hiểm cho Công ty bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm.

   

“Sự Kiện Bảo Hiểm”

Là sự kiện Người Được Bảo Hiểm chết hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn.

   

“Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn”

Là sự kiện Người Được Bảo Hiểm bị thương tật, dẫn đến một trong những tình trạng được mô tả sau đây:
(a) Người Được Bảo Hiểm bị mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

(i) Hai tay, hoặc;

(ii) Hai chân, hoặc;

(iii) Một tay và một chân, hoặc;

(iv) Hai mắt, hoặc;

(v) Một tay và một mắt, hoặc;

(vi) Một chân và một mắt.

Trong các trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: (i) tay, được tính từ cổ tay trở lên; (ii) chân, được tính từ mắt cá chân trở lên; (iii) mắt, được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn.
Việc chứng nhận Người Được Bảo Hiểm bị mất hoàn toàn bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc mắt) có thể được thực hiện ngay sau khi Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra.

Việc chứng nhận bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của các bộ phận cơ thể phải được thực hiện không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bảo Hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chuẩn đoán xác định.
hoặc:

(b) Người Được Bảo Hiểm bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế/ Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh trở lên.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể được dùng chung cho tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ thương tích, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

    

“Tai nạn”

Là một sự kiện hay một chuỗi các sự kiện không bị gián đoạn có liên quan đến sự tác động bất ngờ của một vật chất hoặc một lực bên ngoài, ngoài ý muốn chủ quan của Người Được Bảo Hiểm, lên cơ thể của Người Được Bảo Hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người Được Bảo Hiểm bị chết hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn, ngoại trừ bất kỳ quá trình nào xảy ra do bệnh tật, tuổi tác hay sự thoái hóa.

Tai Nạn cũng bao gồm trường hợp Người Được Bảo Hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân hoặc tham gia chống các hành động phạm pháp.

    

“Ngày Phát Sinh Sự Kiện Bảo Hiểm”

Là ngày tới trước của một trong hai ngày sau:

(a) Ngày Người Được Bảo Hiểm chết; hoặc

(b) Ngày ghi nhận Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn, theo chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu trong văn bản chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền không ghi rõ ngày Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn thì áp dụng ngày ký văn bản chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Việc chứng nhận sẽ được thực hiện trong thời gian như sau:

(i)   Việc chứng nhận Người Được Bảo Hiểm bị mất hoàn toàn bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc mắt) có thể được thực hiện ngay sau khi Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra.

(ii)  Việc chứng nhận bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của các bộ phận cơ thể phải được thực hiện không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra Tai Nạn hoặc từ ngày xảy ra biến chứng y khoa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Sự Kiện Bảo Hiểm được ghi nhận trên hồ sơ y tế của Người Được Bảo Hiểm.

    

“Số Tiền Bảo Hiểm”

Là số tiền do Bên Mua Bảo Hiểm lựa chọn khi yêu cầu bảo hiểm, không thấp hơn Số Tiền Bảo Hiểm tối thiểu theo quy định của Công ty bảo hiểm tại từng thời điểm và được ghi nhận trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm và/hoặc tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan gần nhất.

    

“Phí Bảo Hiểm”

Là các khoản tiền mà Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng cho Công ty bảo hiểm để được bảo hiểm và duy trì hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực và Người Được Bảo Hiểm chỉ được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này khi Bên Mua Bảo Hiểm đã đóng đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí Bảo Hiểm được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

   

Lưu ý: Vui lòng tham khảo thêm quy tắc điều khoản của từng sản phẩm để có thêm thông tin chi tiết.