MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

Thông tin lãi suất

Lãi suất đầu tư, lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặt và lãi suất tạm ứng
 
Lãi suất áp dụng từ 01/02/2022 đến 28/2/2022 (%/năm)

Lãi suất đầu tư

Lãi suất tích lũy(1)

Lãi suất tạm ứng(2)

UL68 – Tâm An Bảo Phát

Gia Đình Là Nhà

5,40%

5,40%

4,0%

7,0%

 

Lãi suất đầu tư của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khác         

Tên sản phẩm

Lãi suất đầu tư từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (%/năm)

Tân Bình An Phát Lộc

5,34%

Bình An Tích Lũy

5,34%

Phước Thành Tài

5,34%

Bình An Phát Lộc

5,34%

Phước An Gia

5,34%

 

(1) Lãi suất áp dụng cho các khoản tiền mặt, lãi chia, quyền lợi bảo hiểm được để lại Công ty và hưởng lãi theo Quy tắc, Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp.

(2)  Lãi suất áp dụng cho các khoản tạm ứng từ hợp đồng của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạm ứng từ giá trị hoàn lại, Tạm ứng phí tự động.v.v.

    
Vui lòng tham khảo lãi suất công bố sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại đây

  • Lãi suất công bố năm 2022
  • Lãi suất công bố năm 2021
  • Lãi suất công bố năm 2020
  • Lãi suất công bố năm 2019
  • Lãi suất công bố năm 2018